Gebruiksvoorwaarden

De website Footalents wordt beheerd door de vennootschap Exellium BVBA waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Kamstraat 62 te 1602 Vlezenbeek, België. De onderneming heeft het BTW-nummer BE0462.299.921.

Het loutere feit van uw gebruik van de website Footalents houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Exellium BVBA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Gebruikersaccounts

Iedere actieve gebruiker van de Footalents website dient een gebruikersaccount aan te maken. Spelersprofielen worden aan gebruikersaccounts gelinkt.

Het aanmaken van een gebruikersaccount gebeurt door het invullen van uw persoonlijke gegevens in een formulier. Uw inschrijving, die valt onder ons privacybeleid, verschaft u toegang tot onze diensten:

 • het aanmaken  van één of meerdere spelersprofielen

Uw wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van deze diensten te kunnen genieten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden.

Indien u ervoor kiest om uw Google of Facebook account te gebruiken om u aan te melden bij uw Footalents gebruikersaccount, kan Exellium BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor het (privacy)beleid van Google of Facebook.

Spelersprofielen

Iedere voetballer vanaf 13 jaar (wettelijke minimunleeftijd in België voor het gebruik van sociale media) kan vrijblijvend zijn/haar spelersprofiel aanmaken op de Footalents website. Indien de speler jonger is, kan het spelersprofiel beheerd worden door de ouders.

Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een spelersprofiel dat op de Footalents website is aangemaakt, (tijdelijk) te deactiveren of te verwijderen (of slechts specifieke gegevens te verwijderen), in de volgende gevallen:

 • De inhoud van het spelersprofiel is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Eén of meerdere foto´s of video’s vertegenwoordigen niet expliciet de speler van het spelersprofiel.
 • Een spelersprofiel vermeldt het adres van een andere internetsite.
 • Een spelersprofiel is onwettelijk.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het eenzijdige recht de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben via de website zou gebruiken om al dan niet betalende producten of diensten aan te bieden of om een aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming") voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze.
 • die op de website valse of onwettelijke informatie zou plaatsen
 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van de website zou schaden
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de website zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de website

Hoewel wij ons inzetten om de Footalents website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de website te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Exellium BVBA zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de website en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Exellium BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Exellium BVBA raadt iedere gebruiker sterk aan zijn/haar eigen computer goed te beveiligen.

Links naar andere websites

In bepaalde rubrieken bevat de Footalents website hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Verantwoordelijkheid betreffende de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers

Alle teksten, gegevens, foto's, video's, boodschappen of elke andere vorm van inhoud die op de Footalents website website wordt geplaatst door een gebruiker, valt enkel onder zijn verantwoordelijkheid. Footalents controleert de inhoud die op de website wordt geplaatst door gebruikers niet op de correctheid ervan en kan hier dus niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Exellium BVBA over het recht beschikt om alle tekst of informatie die de gebruiker op de Footalents website heeft geplaatst te gebruiken en te publiceren.

Enkel en alleen al door deze website te gebruiken, verbindt u er zich toe Exellium BVBA (eigenaar van de Footalents website), zijn dochterondernemingen, zijn leidinggevenden, zijn werknemers, zijn partners en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden worden aangevat, naar aanleiding van een inhoud die door u op de website werd geplaatst.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen, zal niet leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De bepaling in kwestie wordt voor niet geschreven gehouden en de gebruiker aanvaardt dat Exellium BVBA deze bepaling zal vervangen door een andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie zal hebben.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Footalents website is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Intellectuele rechten

De volledige inhoud van de Footalents website, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van de vennootschap Exellium BVBA en is beschermd via de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze website (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Exellium BVBA verbiedt het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot 500.000 EUR geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Exellium BVBA de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo´s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Exellium BVBA of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Exellium BVBA, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exellium BVBA. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan Footalents via ons contactformulier. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

Tenzij uitdrukkelijk weigering (die niet moet worden gerechtvaardigd), is het maken van hyperlinks naar de startpagina van de website http://www.footalents.be toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de website is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Exellium BVBA.

In geen enkel geval kan Exellium BVBA verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van de Footalents website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.