Privacybeleid

Bij Footalents waarderen wij uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn van mening dat de juiste verwerking van uw persoonsgegevens een integraal onderdeel vormt van onze activiteiten en het handhaven van uw vertrouwen.

We waarderen de onderliggende principes van de GDPR ten volle en ondersteunen en houden ons aan de bepalingen ervan. We zullen de beginselen van gegevensbeschermings naleven door ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens:

 • Eerlijk en rechtmatig verwerkt worden op een transparante manier;
 • Enkel worden verwerkt voor specifieke en beperkte doeleinden;
 • Nauwkeurig en up-to-date worden gehouden en de verzameling ervan beperkt wordt tot het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen geen onnodige persoonsgegevens verwerken.
 • Niet langer worden bewaard dan nodig;
 • Verwerkt worden in overeenstemming met uw recht op informatie, correctie of verwijdering;
 • Beschermd worden door technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Niet overgedragen worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij het land waarnaar uw persoonsgegevens moeten worden overgedragen voldoende bescherming voor uw persoonsgegevens biedt.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze diensten of door onze website te gebruiken, kunnen we persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot bezoekers en actieve gebruikers van onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Rechtstreeks, door het aanmaken van een gebruikersaccount en een gebruikersprofiel op onze website;
 • Door middel van cookies, wanneer u onze website bezoekt.

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Footalents kan worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies laten u toe op een aangename manier te navigeren op onze site. Op die manier sluit u bijvoorbeeld uit dat u iedere keer de taal waarin u wilt surfen, moet instellen. U bent natuurlijk vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen.

Wij registreren ook automatisch uw TCP/IP-adres, het merk en de versie van uw navigator en de laatst bezochte webpagina.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De informatie die wij verzamelen, hangt af van de aard uw gebruik van onze website.

We kunnen eventueel volgende informatie van u verzamelen:

 • Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer, post- of e-mailadres of andere contactgegevens;
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto's, video's, persoonlijke informatie);
 • Betalingsgegevens, inclusief bankrekeningnummer;
 • Inhoud die u beschikbaar maakt via sociale media-accounts, waaronder LinkedIn of Instragram.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten op onze website te kunnen aanbieden;
 • Beheer van klanten- of leveranciersbestanden;
 • Betaling van facturen en incasso van schulden;
 • Continue verbetering van onze diensten;
 • Om statistieken op te maken over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website;
 • Meer algemeen, om de technische administratie van onze website te verzekeren;
 • Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en/of toepasselijke regelgeving;
 • Uitvoeren van onze activiteiten (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheer van de toegankelijkheid van onze website en het uitvoeren van boekhoud-, audit-, facturatie- en incasso-activiteiten);
 • Om onze rechten te beschermen;
 • Alle andere doeleinden van verwerking die met u zijn overeengekomen.

Om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat we de informatie kunnen verzamelen en gebruiken zoals hier wordt beschreven. Dit betekent dat het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor het vervullen van de relatie die we met u hebben, en waar dat niet het geval is, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van uw persoonsgegevens of hebben we deze informatie nodig om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen. Als we geen legitiem belang hebben of als we uw informatie niet per se nodig hebben om de relatie die we met u hebben te vervullen, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van expliciete toestemming, moet u er rekening mee houden dat u het recht hebt om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door een verzoek te sturen naar info [at] footalents.be.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen en die niet gebruikt worden voor directe marketing, behalve als u ons voorafgaand uw expliciete toestemming heeft gegeven ("opt-in").

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing.

In het kader van de doeleinden zoals hierboven vermeld, kunnen we uw persoonsgegevens echter wel delen met derden, zoals banken en IT-providers, of de gegevens op anonieme wijze overdragen aan derden voor statistische of onderzoeksdoeleinden.

We zullen ervoor zorgen dat, waar nodig, contractuele waarborgen worden geïmplementeerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer uw persoonsgegevens aan een derde partij worden bekendgemaakt.

Uw persoonsgegevens zullen normaliter niet worden overdragen aan partijen die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Indien dit toch het geval zou zijn, zullen passende maatregelen worden genomen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in Europa.

Uw persoonsgegevens en/of persoonsprofielen zullen nooit aan derden worden overgemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien er op onze website publiciteit wordt aangeboden door een reclameregie, worden sommige van uw gegevens automatisch meegedeeld aan hen. Het gaat hier echter alleen om gegevens waarmee uw identiteit nooit kan worden achterhaald en die nooit kunnen worden gebruikt om met u contact op te nemen. Met deze gegevens kan de reclameregie de reclame-banners en advertenties die op onze website verschijnen, aanpassen aan u.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken (we verwijzen naar de doeleinden zoals hierboven vermeld). Normaal gezien bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van de relatie die we met u hebben. Alleen wanneer wij wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen in het kader van een gerechtelijke procedure, zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen implementeren om een gepast beveiligingsniveau te waarborgen voor uw persoonsgegevens. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde publicatie of toegang. Deze maatregelen omvatten o.a. de volgende maatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of op welke manier dan ook verwerkt:

 • Voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen;
 • Voorkomen van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking;
 • Ervoor zorgen dat personen die recht hebben op het gebruik van uw persoonsgegevens alleen toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, aangezien hun recht op toegang in overeenstemming moet zijn hun toegangsrechten;
 • Ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens niet kunnen worden gelezen, gekopieerd, gewijzigd of verwijderd door personen die niet over de juiste bevoegdheid beschikken om dit te doen;
 • Ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld;
 • Beveiligen tegen vernieling of verlies;
 • Hanteren van gegevensherstelprocedures;
 • Regelmatig uitvoeren beveiligingsupdates.

We zullen bovendien ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverleners zich aan ons privacybeleid houden, en dat ze voldoen aan de GDPR en de lokale privacywetgeving.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonsgegevens: U kunt op elk gewenst moment meer informatie vragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens: U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn verbeteren of vervolledigen.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens ('recht om te worden vergeten'): U kunt ons verzoeken om (een deel of geheel van) uw persoonsgegevens te verwijderen:
  • Wanneer de verwerking niet langer nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld of hebben verwerkt;
  • Wanneer de verwerking op uw toestemming was gebaseerd en u hebt besloten om die toestemming in te trekken;
  • Wanneer u andere redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wanneer we uw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken;
  • Wanneer uw persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen.
  In sommige gevallen kunnen we weigeren uw persoonsgegevens te verwijderen:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting;
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.
 • Recht op beperking van verwerking: U kunt ons verzoeken om (tijdelijk of permanent) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:
  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, gedurende de periode waarin wij dit moeten nakijken;
  • Wanneer de verwerking onwettig lijkt en u ons verzoekt het gebruik van uw gegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen;
  • Wanneer we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen;
  • In afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben boven de jouwe in het kader van een bezwaar.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: U kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze "legitieme belangen". Als we hiermee instemmen, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen, of omdat een dergelijke verwerking echt noodzakelijk is.
  U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor marketingdoeleinden.
 • Recht op gegevensoverdracht: In sommige gevallen hebt u het recht om al uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, vaak voorkomende en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden. Dit recht is van toepassing:
  • Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst;
  • In het geval dat de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Footalents website worden verzameld, is het bedrijf Exellium BVBA. Dit bedrijf is eigenaar van de Footalents website en beheert deze.

Footalents is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben tot de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen over uw persoonlijke gegevens tot ons richten via een vraag op ons contactformulier.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze wijzigen via uw gebruikersaccount en uw spelersprofiel(en).
U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons een aangetekende brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar de verantwoordelijke op het volgende adres:
Exellium BVBA t.a.v. Footalents klantendienst
Kamstraat 62
1602 Vlezenbeek, België

Wij zullen daarna alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. 

Nota betreft minderjarigen

Minderjarigen (minder dan 18 jaar oud) die een gebruikersprofiel aan maken op de Footalents website, vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Voor jongeren onder de 13 jaar raden we aan een spelersprofiel aan te maken en te beheren samen met hun wettelijke vertegenwoordiger(s), in de meeste gevallen (één van) de ouders. Dit omdat in België de wettelijke minimumleeftijd voor het gebruik van sociale netwerken op 13 jaar is vastgelegd.

Algemene informatie

We maken er een erezaak van om ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens volledig in regel te stellen met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998);
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy;
 • De Europese privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Indien u van mening bent dat ons privacybeleid niet in regel is met bovenstaande juridische instrumenten, mag u ons hiervan uiteraard op de hoogte brengen zodat wij het nodige kunnen doen om de noodzakelijke aanpassingen te doen.